Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Bankowości

​​Przedmiotem badań Instytutu Bankowości jest szerokie spektrum zagadnień związanych z analizą funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu bankowego. Pracownicy Instytutu realizują działalność naukowo-badawczą biorąc udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Problematyka badań obejmuje m.in. następujące kwestie:

 • post-kryzysowa ewolucja sektora bankowego oraz wyzwania dla i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego,
 • ekonomiczno-instytucjonalno-społeczne przemiany na rynkach finansowych oraz uwarunkowania jego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego, amerykańskiego i dalekowschodniego,
 • zarządzanie ryzykiem w sektorze bankowym w ujęciu indywidualnym i systemowym, 
 • rozwój nowych technologii w bankowości i finansach (FinTech oraz jego podsektory), 
 • bankowość elektroniczna oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i instrumentów finansowych w tworzeniu oferty produktowej przez banki oraz wykorzystywaniu ich w procesie zarządzania ryzykiem bankowym,
 • perspektywy dotyczące kwestii pieniądza cyfrowego banku centralnego,
 • wykorzystanie metod ilościowych w bankowości i finansach,
 • nowoczesne formy oraz źródła bankowego i pozabankowego finansowania innowacyjnych projektów, start-upów oraz przedsiębiorstw, w tym fundusze inwestycyjne, hedgingowe, venture capital, aniołowie biznesu, crowdfunding, 
 • odpowiedzialność społeczna i środowiskowa banku, w tym finansowanie projektów w energetyce,
 • zrównoważony rozwój sektora bankowego w Polsce i na świecie,
 • rola controllingu i compliance w zarządzaniu bankiem komercyjnym,
 • ochrona nieprofesjonalnych uczestników rynków finansowych oraz konsumentów usług bankowych.

Rezultaty badań są publikowane w formie tradycyjnej i elektronicznej (artykuły naukowe w czasopismach naukowych oraz rozdziały w monografiach naukowych), a także prezentowane podczas wystąpień na prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach naukowych, jak też w trakcie gościnnych wykładów na renomowanych uczelniach zagranicznych.

Uzyskiwane wyniki wykorzystywane są także do wzbogacania zasobu materiałów źródłowych dla wykładów prowadzonych w ramach Instytutu na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych i doktoranckich.

.