Nostryfikacja stopni naukowych

Jednostką odpowiedzialną za realizację czynności związanych z nostryfikacją stopni naukowych jest Biuro Rad Naukowych.

Postępowanie o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym prowadzone jest w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877).

Szczegółowe czynności oraz wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania w SGH, w tym warunki i tryb zwalniania z tych opłat reguluje Zarządzenie Rektora nr 110 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Postępowanie wszczynane jest na wniosek osoby ubiegającej się o uznanie stopnia naukowego nadanego za granicą, za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora albo doktora habilitowanego. Wniosek składany jest do Rektora. Rektor przekazuje wniosek do właściwej rady naukowej w celu przeprowadzenia postępowania, za pośrednictwem Biura Rad Naukowych.

Biuro Rad Naukowych
al. Niepodległości 162, pok. 136, 137, 138
02-554 Warszawa
tel. 22 564 7838, 22 564 9216
e-mail: brn@sgh.waw.pl

Rady dyscyplin naukowych

Rady naukowe powołane są w dyscyplinach, w których uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego