Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wybory w statucie – wyciąg przepisów ze statutu SGH

 
DZIAŁ VIII
Zasady i tryb wyboru oraz odwoływania organów SGH
oraz powoływania na funkcje kierownicze

Rozdział 1
Zasady ogólne
 
§ 139 
1. Postanowienia niniejszego działu określają zasady i tryb wyboru oraz powoływania i odwoływania:
1) przedstawicieli wspólnoty Uczelni w Senacie;
2) członków rad naukowych;
3) członków Rady Uczelni;
4) Rektora;
5) przedstawicieli wspólnoty Uczelni w Uczelnianym Kolegium Elektorów.
2. Organ kolegialny, o którym mowa w dalszych postanowieniach niniejszego działu, oznacza Senat i Uczelniane Kolegium Elektorów.
3. Jednoosobową funkcją pochodząca z wyboru jest funkcja Rektora. 

§ 140 
1. Kadencja Senatu, Rektora i rad naukowych trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 września roku wyboru, a ustaje w dniu 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
2. Kadencja Rady Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu, a kończy 31 grudnia ostatniego roku kadencji.
3. Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów trwa cztery lata; rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia w roku wyboru, a ustaje w czwartym roku, z dniem pierwszego posiedzenia nowo wybranego kolegium elektorów.
4. Kadencja przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych i innych ciałach kolegialnych Uczelni oraz tryb wyboru tych przedstawicieli są określone w regulaminie samorządu studentów i regulaminie samorządu doktorantów. 

§ 141 
1. Wybory przeprowadza się przy zachowaniu zasad określonych w ustawie oraz zgodnie ze statutem.
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów, w zakresie nieokreślonym w ustawie i statucie, określa regulamin wyborczy uchwalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i zatwierdzony przez Senat. Regulamin wyborczy jest podawany do wiadomości członków społeczności akademickiej SGH poprzez udostępnienie na stronach internetowych SGH.
3. W sprawach szczególnych, nieuregulowanych ustawą, statutem i regulaminem, o którym mowa w ust. 2, rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku wątpliwości arytmetycznych dotyczących procentowego udziału przedstawicieli poszczególnych grup społeczności akademickiej w organach kolegialnych o podziale mandatów decyduje Uczelniana Komisja Wyborcza. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Kanclerz i kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielić komisjom wyborczym wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji ich zadań, w tym zapewniają obsługę techniczną wyborów.
6. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.

§ 142
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu wyborcy. Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej. Liczba zgłoszonych kandydatów nie jest ograniczona.
2. Liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów kolegialnych i na funkcję Rektora nie jest ograniczona.
3. Zgłoszeni kandydaci przedkładają pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie mandatu przedstawiciela w organie, o którym mowa w § 139 ust. 1 albo na funkcję Rektora. Kandydat, który nie przedłoży takiego oświadczenia, nie może być umieszczony na liście wyborczej.
§ 143
1. Do wyboru jest niezbędne, aby kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. W przypadku gdy warunek ten spełniło więcej osób niż jest miejsc mandatowych, wybrane zostają te osoby, które uzyskały kolejno najwięcej głosów. W przypadku równej liczby głosów głosowanie przeprowadza się ponownie, do czasu dokonania wyboru.
2. Do ważności wyborów na funkcję Rektora jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Kryterium kworum, o którym mowa w ust. 2, nie musi być spełnione w wyborach przedstawicieli do organów, o których mowa w § 139 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz przy wyborze kandydata pracowników Uczelni do Rady Uczelni.
4. Warunku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do wyboru przez pracowników kandydata do Rady Uczelni. W tym przypadku kandydatem zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku, gdy Senat nie powoła wybranego w powyższy sposób kandydata do Rady Uczelni, nowym kandydatem zostaje osoba, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów; jeśli i ten kandydat nie zostanie powołany w skład Rady Uczelni, wybory kandydata powtarza się.
5. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.
§ 144
Wybory w SGH zarządza Senat, ustalając ramowy kalendarz wyborczy oraz wyznaczając termin powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej, który nie może przypadać później niż w dniu 31 stycznia ostatniego roku upływającej kadencji Senatu.
 
§ 145
1. W SGH nie można pełnić jednocześnie więcej niż jednej spośród następujących funkcji: Rektora, prorektora, dziekana kolegium, prodziekana kolegium, dziekana studium, prodziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej, prodziekana szkoły doktorskiej, dyrektora Biblioteki SGH i członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.
2. W SGH nie może pełnić funkcji Rektora, prorektora, dziekana kolegium, dziekana studium, dziekana szkoły doktorskiej, prodziekana kolegium, prodziekana studium, prodziekana szkoły doktorskiej, przewodniczącego rady naukowej lub członka rady naukowej oraz członka Senatu osoba sprawująca funkcję organu jednoosobowego innej uczelni lub będąca członkiem jakiegokolwiek organu kolegialnego innej uczelni.
3. Członkostwa w uczelnianej albo okręgowej komisji wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem w wyborach do Senatu, Uczelnianego Kolegium Elektorów lub na funkcję Rektora, a także z kandydowaniem do innych ciał kolegialnych Uczelni, do których przeprowadza się wybór nadzorowany przez komisję. Wyrażenie zgody przez członka komisji wyborczej na kandydowanie w wyborach, o których mowa w zdaniu poprzednim, oznacza zrzeczenie się mandatu członka komisji wyborczej, w tym przypadku uzupełnia się skład właściwej komisji w trybie właściwym do jej powołania.
 
Rozdział 2
Bierne i czynne prawo wyborcze

§ 146
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, czynne prawo wyborcze przysługuje:
1) nauczycielom akademickim zatrudnionym w SGH;
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w SGH;
3) studentom SGH;
4) doktorantom SGH.
2. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos. Wyborca, któremu przysługuje więcej niż jeden tytuł do głosowania, obowiązany jest, najpóźniej w siódmym dniu przed wyborami, złożyć Uczelnianej Komisji Wyborczej oświadczenie, z którego tytułu korzysta. W braku takiego oświadczenia decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Wyborcza.
 
§ 147
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu bierne prawo wyborcze przysługuje:
1) nauczycielom akademickim, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, zatrudnionym w SGH jako podstawowym miejscu pracy;
2) pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym w SGH w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) studentom SGH;
4) doktorantom SGH.
2. Prawo kandydowania do Rady Uczelni przysługuje:
1) członkom wspólnoty Uczelni, o których mowa w ust. 1;
2) osobom spoza wspólnoty Uczelni spełniającym wymagania określone w statucie.
 
§ 148
1. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
2. Do członków Rady Uczelni nie stosuje się przepisów art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej.
4. Członkostwo w Radzie Uczelni wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej „informacją lustracyjną”, lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1, a także w przypadku odwołania przez Senat.
5. Wygaśniecie członkostwa w Radzie Uczelni stwierdza przewodniczący Senatu.
 
§ 149
1. Kandydatami na Rektora mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Do kandydatów na Rektora nie stosuje się wymogu zatrudnienia w SGH.
2. Do kandydatów na Rektora stosuje się wymagania określone w § 148 ust. 1.
3. Rektor nie może być wybrany do pełnienia tej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Niepełnej kadencji nie wlicza się do okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 
§ 150
1. Ta sama osoba nie może być członkiem Senatu dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji Rektora. Niepełnych kadencji nie wlicza się do limitu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w § 148 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Do członków Senatu stosuje się odpowiednio postanowienia § 148 ust. 4 i 5.
3. Do członków rady naukowej stosuje się wymagania określone § 148 ust. 1 oraz stosuje się odpowiednio postanowienia § 148 ust. 2-4.
4. Do członków Uczelnianego Kolegium Elektorów stosuje się wymagania określone w § 148 ust. 1 pkt 1-5 i 7. Do członków Kolegium stosuje się odpowiednio postanowienia § 148 ust. 3 i 4.
 
Rozdział 3
Komisje wyborcze
 
§ 151
1. Wybory przeprowadzają: Uczelniana Komisja Wyborcza oraz okręgowe komisje wyborcze. Komisje wykonują czynności przewidziane w niniejszym dziale, sprawują pieczę nad zgodnością wyborów z przepisami ustawy oraz postanowieniami statutu i regulaminu wyborczego, a także gromadzą i zabezpieczają dokumentację wyborczą.
2. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów do organów kolegialnych oraz innych ciał kolegialnych SGH przeprowadzają odpowiednio komisje wyborcze samorządu studentów i samorządu doktorantów, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminach tych samorządów.
 
§ 152
1. Senat powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą oraz jej przewodniczącego. Do składu Uczelnianej Komisji Wyborczej Senat powołuje:
1) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego kolegium delegowanym przez dziekana kolegium;
2) jednego przedstawiciela pracowników Centrum Nauki Języków Obcych delegowanego przez kierownika tej jednostki organizacyjnej;
3) jednego przedstawiciela pracowników Biblioteki SGH delegowanego przez kierownika tej jednostki organizacyjnej;
4) jednego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi delegowanego przez kanclerza;
5) jednego przedstawiciela samorządu studentów delegowanego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów;
6) jednego przedstawiciela samorządu doktorantów delegowanego przez uczelniany organ uchwałodawczy samorządu doktorantów.
2. Na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej wybiera ona spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego komisji oraz powołuje sekretarza.
 
§ 153
1. Uczelniana Komisja Wyborcza:
1) uchwala regulamin wyborczy i dokonuje jego wykładni;
2) ustala szczegółowy kalendarz czynności wyborczych;
3) sporządza listy wyborców;
4) powołuje okręgowe komisje wyborcze;
5) dokonuje podziału mandatów elektorskich w Uczelnianym Kolegium Elektorów pomiędzy okręgi wyborcze;
6) dokonuje podziału mandatów w Senacie pomiędzy okręgi wyborcze;
7) dokonuje podziału mandatów w radzie naukowej danej dyscypliny pomiędzy kolegia;
8) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów, w tym wyborów kandydatów na członków ciał przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego, o których mowa w ustawie;
9) przeprowadza wybory Rektora i ogłasza ich wyniki;
10) sporządza sprawozdanie z wyborów i przedkłada je ustępującemu Senatowi;
11) wykonuje inne czynności przewidziane w ustawie, statucie, regulaminie wyborczym lub zlecane jej przez Uczelniane Kolegium Elektorów;
12) rozstrzyga wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów ustawy, postanowień statutu i regulaminu wyborczego dotyczące wyborów – z własnej inicjatywy lub na wniosek okręgowej komisji wyborczej;
13) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji wyborczych i unieważnia przeprowadzone przez nie wybory w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu, zarządzając powtórzenie unieważnionych czynności wyborczych w nowym terminie.
2. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów może zgłosić jedna dziesiąta wyborców uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany, nie mniej jednak niż pięć osób, lub co najmniej dwóch członków właściwej komisji wyborczej, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.
3. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów Rektora rozstrzyga Uczelniane Kolegium Elektorów najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.
4. Wniosek o unieważnienie wyborów do organów kolegialnych, Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje najpóźniej w ciągu siedmiu dni od chwili jego otrzymania.
5. Wniosek o unieważnienie wyborów do Rady Uczelni rozstrzyga Senat bezwzględną większością głosów najpóźniej w terminie 14 dni od jego złożenia.
 
§ 154
1. Okręgowe komisje wyborcze, ich przewodniczących, zastępców przewodniczącego i sekretarzy powołuje uczelniana komisja wyborcza, dla każdego okręgu wyborczego, spośród społeczności tworzącej odnośny okręg wyborczy. Do okręgowych komisji są powoływane osoby wskazane przez odpowiednio dziekanów kolegiów i osoby określone w § 152 ust. 1 pkt 2-4. Komisje wyborcze prowadzące wybory w okręgach wyborczych samorządu studentów i samorządu doktorantów są powoływane zgodnie z regulaminami samorządu studentów i samorządu doktorantów.
2. Okręgowa komisja wyborcza:
1) ustala harmonogram czynności wyborczych, zgodny z kalendarzem czynności wyborczych ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą;
2) przeprowadza wybory i ogłasza ich wyniki;
3) wykonuje inne czynności zlecone jej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.
3. Okręgowe komisje wyborcze powołuje się nie później niż jeden miesiąc przed datą wyborów, które mają one przeprowadzić.
4. Okręgowym komisjom wyborczym przysługuje skarga na rozstrzygnięcia Uczelnianej Komisji Wyborczej ich dotyczące. Skargę wnosi się w terminie siedmiu dni do Senatu za pośrednictwem Rektora, z powiadomieniem przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej. Senat rozpatruje skargę na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu albo w przypadkach nagłych – na posiedzeniu nadzwyczajnym zwołanym dla rozpatrzenia skargi.
 
§ 155
1. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz okręgowych komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych.
2. Mandat członka komisji wyborczej może wygasnąć przed upływem kadencji. Do wygaśnięcia mandatu członka komisji wyborczej stosuje się odpowiednio postanowienia § 168.
3. W przypadku gdy wygaśnie mandat członka okręgowej komisji wyborczej, Uczelniana Komisja Wyborcza powołuje niezwłocznie nowego członka. W przypadku wygaśnięcia jednego mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej może ona dokooptować do swojego składu osobę wskazaną przez przewodniczącego komisji. W przypadku gdy wygaśnie mandat kolejnego członka Uczelnianej Komisji Wyborczej albo mandat jej przewodniczącego, odpowiednio przewodniczący albo zastępca przewodniczącego powiadamia o tym fakcie Rektora, który włączy sprawę uzupełnienia składu komisji wyborczej do porządku obrad najbliższego zwyczajnego posiedzenia Senatu, a w przypadkach nagłych zwoła nadzwyczajne posiedzenie Senatu.
 
Rozdział 4
Organy wyborcze
 
§ 156
1. Wyborów w SGH dokonują:
1) Uczelniane Kolegium Elektorów;
2) zebrania wyborcze;
3) samorząd studentów;
4) samorząd doktorantów.
2. Obrady Uczelnianego Kolegium Elektorów otwiera przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej, po czym Kolegium wyłania spośród swoich członków przewodniczącego, który przejmuje kierowanie obradami. Zebraniami wyborczymi wymienionymi w ust. 1 pkt 2 kierują przewodniczący właściwych komisji wyborczych albo upoważnieni przez nich członkowie tych komisji.
3. W obradach Uczelnianego Kolegium Elektorów mogą uczestniczyć członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej. W zebraniach wyborczych mogą uczestniczyć członkowie odnośnej okręgowej komisji wyborczej.
 
§ 157
1. Uczelniane Kolegium Elektorów dokonuje wyboru Rektora oraz przedstawicieli do ciał przedstawicielskich nauki i szkolnictwa wyższego określonych w ustawie.
2. Zebrania wyborcze, o których mowa w § 156 ust. 1 pkt 2 dokonują wyboru przedstawicieli w organach kolegialnych, czyniąc to, jak następuje:
1) zebrania w okręgach wyborczych, działające:
a) w kolegiach – dokonują wyboru przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli w Senacie, spośród zatrudnionych w kolegium nauczycieli akademickich, w dwóch kuriach wyborczych:
– kuria I – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora albo profesora uczelni,
– kuria II – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesora albo profesora uczelni,
b) w Centrum Nauki Języków Obcych − dokonuje wyboru przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej,
c) w połączonych wszystkich jednostkach ogólnouczelnianych i międzykolegialnych, z wyjątkiem Centrum Nauki Języków Obcych, które dokonuje wyboru członków w Uczelnianym Kolegium Elektorów spośród zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich,
d) w połączonych wszystkich jednostkach ogólnouczelnianych i międzykolegialnych, łącznie z Centrum Nauki Języków Obcych, które dokonuje wyboru przedstawiciela w Senacie spośród zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich,
e) w administracji SGH − dokonuje wyboru przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów oraz przedstawicieli w Senacie spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych SGH,
f) w samorządzie studentów − dokonują wyborów przedstawicieli studentów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, Senacie oraz innych ciałach kolegialnych,
g) w samorządzie doktorantów − dokonują wyborów przedstawicieli doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, Senacie oraz innych ciałach kolegialnych;
2) zebrania nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni prowadzących działalność naukową w poszczególnych dyscyplinach naukowych – w celu dokonania wyboru rad naukowych.
3. Uczelniana komisja wyborcza w przypadku, kiedy uprawnionych do głosowania w danym okręgu jest więcej niż 500 osób, może w drodze uchwały postanowić o przeprowadzeniu wyborów w trybie referendum (wybory do urny) − przy odpowiednim zastosowaniu postanowień statutu i na warunkach określonych w regulaminie wyborczym.
4. Wyborów przedstawicieli samorządu studentów i przedstawicieli samorządu doktorantów w Uczelnianym Kolegium Elektorów, Senacie oraz innych ciałach kolegialnych dokonuje się zgodnie z postanowieniami regulaminów tych samorządów, przy poszanowaniu statutu.
 
§ 158
1. Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały dokonuje podziału mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich, przyznając co najmniej jeden mandat pomiędzy poszczególne, odpowiednio, kolegia i kurie wyborcze oraz jednostki ogólnouczelniane i międzykolegialne, o których mowa w § 157 ust. 2 pkt 1 lit. b-d. Uchwałę, o której mowa w zdaniu poprzednim, zatwierdza Senat.
2. Podziału mandatów, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów.
3. W celu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli w Uczelnianym Kolegium Elektorów Uczelniana Komisja Wyborcza w drodze uchwały ustala podział ogółu uprawnionych wyborców na okręgi wyborcze, z uwzględnieniem postanowień § 157.
4. W przypadku gdy w grupie, o której mowa w § 157 ust. 2 pkt 1 lit. b-d, zatrudnieni będą nauczyciele akademiccy na stanowiskach profesora albo profesora uczelni, dołącza się tych nauczycieli do Kurii I w kolegium o najmniejszej liczbie nauczycieli akademickich zatrudnionych na tych stanowiskach.
5. Listy osób uprawnionych do udziału w zebraniach wyborczych sporządzają właściwe okręgowe komisje wyborcze w oparciu o dane sporządzone przez jednostkę Uczelni właściwą do spraw kadr.
 
§ 159
W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzi:
1) stu dziesięciu wybranych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni;
2) pięćdziesięciu wybranych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt 1;
3) dziesięciu wybranych przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
4) czterdziestu trzech wybranych przedstawicieli samorządu studentów i przedstawicieli samorządu doktorantów z tym, że liczbę przedstawicieli studentów i liczbę przedstawicieli doktorantów ustala Uczelniana Komisja Wyborcza proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów, przy czym doktoranci są reprezentowani przez co najmniej jednego przedstawiciela.
 
Rozdział 5
Wybory członków Senatu
 
§ 160
1. Rozdział mandatów członków Senatu reprezentujących poszczególne grupy wspólnoty Uczelni ustala się, na dzień uchwalenia statutu, jak następuje:
1) po trzy mandaty senatorskie dla przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora albo profesora uczelni w każdym kolegium – wybory są dokonywane przez zebrania wyborcze w kolegiach w odpowiedniej kurii wyborczej;
2) po jednym mandacie senatorskim dla przedstawicieli nauczycieli akademickich, zatrudnionych na innych stanowiskach niż wymienione w pkt 1, w każdym kolegium – wybory są dokonywane przez zebrania wyborcze w kolegiach w odpowiedniej kurii wyborczej;
3) jeden mandat senatorski dla przedstawiciela w Senacie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych i międzykolegialnych na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 1;
4) sześć mandatów senatorskich dla przedstawicieli samorządu studentów;
5) jeden mandat senatorski dla przedstawiciela samorządu doktorantów;
6) dwa mandaty senatorskie dla przedstawicieli w Senacie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
2. Dodatkowy mandat senatorski w grupie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Uczelniana Komisja Wyborcza przydziela kolegium zatrudniającemu w tej grupie największą liczbę nauczycieli akademickich.
3. W przypadku, o którym mowa w § 45 ust. 4:
1) podziału mandatów dokonuje w drodze uchwały Uczelniana Komisja Wyborcza z zachowaniem proporcji określonych w tym przepisie, a zatwierdza Senat; podziału mandatów dokonuje się w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów;
2) dokonuje się wyboru przedstawicieli nowego kolegium, o których mowa w § 45 ust. 4 pkt 2 i 3, na czas pozostały do końca kadencji Senatu;
3) podziału mandatów, o którym mowa w pkt 1, dokonuje się w taki sposób, aby każdemu kolegium przypadało co najmniej po jednym mandacie w grupach, o których mowa w § 45 ust. 4 pkt 2 i 3.
 
Rozdział 6
Wybory rad naukowych
 
§ 161
1. Rady naukowe wybiera się w każdej dyscyplinie, w której na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborów działalność naukową prowadzi, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich. Liczbę nauczycieli akademickich w przeliczeniu na pełne etaty prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie ustala się na podstawie oświadczeń, o których mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, biorąc pod uwagę zadeklarowany czas pracy w poszczególnych dyscyplinach. Wybory przeprowadza się w przypadku, o którym mowa w § 56 ust. 5.
2. Czynne prawo wyborcze do rad naukowych posiadają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w SGH na stanowiskach profesora albo profesora uczelni, z zastrzeżeniem postanowień § 162.
3. Bierne prawo wyborcze do rad naukowych posiadają nauczyciele akademiccy zatrudnieni w SGH, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowiskach profesora albo profesora uczelni, z zastrzeżeniem postanowień § 162
4. Do członków rad naukowych stosuje się postanowienia § 150 ust. 3.
 
§ 162
1. Wybory do rad naukowych dokonywane są na zebraniach wyborczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH na stanowiskach profesora albo profesora uczelni, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, wskazali, że w danej dyscyplinie wykonują działalność naukową w wymiarze przekraczającym połowę czasu pracy.
2. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, wskazali, że w dwóch dyscyplinach wykonują działalność naukową w wymiarze wynoszącym po połowę czasu pracy, wskazują oni dyscyplinę, w której wykonywać będą bierne i czynne prawo wyborcze do rady naukowej.
3. Wybory do rad naukowych przeprowadzają okręgowe komisje wyborcze powołane odrębnie dla każdej dyscypliny, w której przeprowadza się wybór rad naukowych. Uczelniana Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w radzie naukowej danej dyscypliny pomiędzy poszczególne kolegia, stosując odpowiednio postanowienia § 158 ust. 1 i 2. Zebranie wyborcze dokonuje wyboru spośród zgłoszonych kandydatów zatrudnionych w danym kolegium, aż do wypełnienia przypadających temu kolegium mandatów. Do wyboru rad naukowych postanowienia § 158 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 
Rozdział 7
Wybór Rektora
 
§ 163
Wyboru Rektora dokonuje Uczelniane Kolegium Elektorów.
 
§ 164
1. Kandydaturę na funkcję Rektora może zgłosić w formie pisemnej:
1) Rada Uczelni po zasięgnięciu opinii Senatu;
2) każdy członek wspólnoty Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze.
2. Zgłoszony kandydat wyraża pisemną zgodę na kandydowanie. W przypadku braku zgody kandydatura nie jest brana pod uwagę.
3. Senat wyraża opinię w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych kandydatur, o których mowa w ust. 1. Opinia Senatu nie jest wiążąca.
4. Kandydat na Rektora przedstawia wspólnocie Uczelni program wyborczy oraz propozycje osób, które zamierza powołać do pełnienia funkcji prorektorów i ramowy zakres ich zadań, a także osób, które zamierza powołać na dziekanów studiów i dziekana szkoły doktorskiej.
5. Na liście kandydatów umieszcza się tylko te osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1-4 oraz w innych postanowieniach statutu.
 
Rozdział 8
Powoływanie dziekanów kolegiów, dziekanów studiów
i dziekana szkoły doktorskiej
 
§ 165
Dziekani kolegiów, dziekani studiów i dziekan szkoły doktorskiej są funkcjami kierowniczymi, o których mowa w § 43, na które powołuje Rektor. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się także do prodziekanów.
 
§ 166
1. Na dziekana kolegium może zostać powołany nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora albo profesora uczelni w danym kolegium posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, dla którego SGH stanowi podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy.
2. Rektor przed powołaniem na stanowisko dziekana kolegium zasięga opinii pracowników kolegium o kandydacie. Opinia wyrażana jest w formie referendum (głosowanie do urny). Prawo wyrażenia opinii w drodze głosowania mają wszyscy pracownicy danego kolegium.
3. W celu przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 2, Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza głosowanie podając jego termin i miejsce do wiadomości publicznej na stronach internetowych Uczelni, co najmniej na siedem dni przed terminem głosowania. Głosowanie przeprowadza okręgowa komisja wyborcza danego kolegium.
4. Na wniosek Rektora – elekta referendum, o którym mowa w ust. 2, może zostać przeprowadzone po dokonaniu wyboru Rektora, a przed objęciem przez niego funkcji.
5. Na funkcję prodziekana kolegium powołuje Rektor na wniosek dziekana kolegium spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zatrudnionych w danym kolegium, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy.
 
§ 167
1. Na dziekana studium powołany może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
2. Prodziekanem studium może zostać nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
3. Na prodziekana studium właściwego do spraw studenckich może zostać powołana osoba, której kandydatura uzyska akceptację właściwego organu samorządu studentów. Niezajęcie stanowiska w terminie czternastu dni od dnia przedłożenia samorządowi studentów kandydatur prodziekanów studium do spraw studentów uważa się za wyrażenie zgody.
4. Do dziekana i prodziekanów szkoły doktorskiej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-3 z tym, że osoba powołana na funkcję dziekana albo prodziekana szkoły doktorskiej posiadać musi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 
Rozdział 9
Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela w organach kolegialnych i mandatu Rektora oraz zasady powierzenia obowiązków Rektora w razie wygaśnięcia jego mandatu
 
§ 168
1. Mandat osoby będącej członkiem Senatu, rady naukowej. Uczelnianego Kolegium Elektorów albo pełniącej funkcję Rektora, a także członkostwo w Radzie Uczelni wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) śmierci;
2) rezygnacji z członkostwa w organie kolegialnym lub zrzeczenia się mandatu;
3) utraty biernego prawa wyborczego, z wyjątkiem przypadku utraty biernego prawa wyborczego w związku z ukończeniem sześćdziesiątego siódmego roku życia;
4) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; a w odniesieniu do studenta lub doktoranta − w razie ukończenia studiów lub kształcenia w szkole doktorskiej albo skreślenia z listy studentów lub listy doktorantów, albo przeniesienia się studenta do innej uczelni;
5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej;
6) pozbawienia mandatu w organie kolegialnym przez wyborców.
2. Mandat w Senacie albo Uczelnianym Kolegium Elektorów przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowiska profesora albo profesora uczelni wygasa także przed upływem kadencji, gdy przedstawiciel ten został zatrudniony na stanowisku profesora albo profesora uczelni (zmiana grupy pracowniczej). Wygaśnięcie mandatu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła zmiana grupy pracowniczej.
3. Mandat członka Senatu wygasa przed upływem kadencji także z powodu objęcia funkcji objętej zakazem jej łączenia z członkostwem w Senacie.
4. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy, mandat Rektora wygasa przed upływem kadencji także w przypadku objęcia funkcji objętej zakazem jej łączenia z funkcją Rektora SGH.
5. Wygaśnięcie mandatu w Senacie lub radzie naukowej stwierdza w drodze uchwały organ, w którym mandat wygasł, natomiast wygaśnięcie mandatu w Uczelnianym Kolegium Elektorów stwierdza w drodze uchwały Uczelniana Komisja Wyborcza. Wygaśnięcie mandatu w Radzie Uczelni stwierdza przewodniczący Senatu.
6. Wygaśnięcie mandatu Rektora stwierdza w drodze uchwały Senat.
7. Odpis uchwał, o których mowa w ust. 5 i 6, podlega niezwłocznemu przekazaniu przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 
§ 169
1. Pozbawienie mandatu w organie kolegialnym przez wyborców może nastąpić w razie rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnionym mandatem lub w razie utraty zaufania wyborców.
2. Pozbawienia mandatu przez wyborców dokonuje organ wyborczy właściwy dla obsadzenia tego mandatu.
3. Zebranie właściwego organu wyborczego w sprawie pozbawienia mandatu przez wyborców zwołuje Uczelniana Komisja Wyborcza na wniosek co najmniej jednej piątej wyborców albo z inicjatywy organu kolegialnego, w którym ma nastąpić pozbawienie mandatu.
4. Uchwała w sprawie pozbawienia mandatu jest podejmowana bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu organu wyborczego, o którym mowa w ust. 2.
 
§ 170
Rektora może odwołać Uczelniane Kolegium Elektorów.
 
§ 171
1. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu albo przez Radę Uczelni.
2. Wniosek o odwołanie Rektora rozpatrywany jest na specjalnym posiedzeniu Senatu zwołanym nie wcześniej niż po upływie czternastu dni od dnia posiedzenia Senatu, na którym zgłoszono wniosek o odwołanie Rektora. O zwołaniu posiedzenia Senatu dla rozpatrzenia wniosku o odwołanie Rektora postanawia Senat w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu, na którym wniosek zgłoszono, przy czym posiedzenie to nie może się odbyć później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. W przypadku złożenia wniosku o odwołanie Rektora przez Radę Uczelni posiedzenie Senatu mające na celu zarządzenie zwołania Uczelnianego Kolegium Elektorów zwołuje się nie wcześniej niż przed upływem 14 dni od dnia jego złożenia, jednak nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia jego złożenia.
4. Odpisy wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje się Uczelnianej Komisji Wyborczej.
5. Na posiedzeniu Senatu, o którym mowa w ust. 2 i 3, Senat podejmuje uchwałę w sprawie zwołania zebrania Uczelnianego Kolegium Elektorów, na którym jest rozpatrywany wniosek w sprawie odwołania Rektora i podejmowana decyzja w sprawie odwołania.
6. Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych ważnych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu Uczelnianego Kolegium Elektorów.
 
§ 172
1. W razie wygaśnięcia mandatu w organie kolegialnym albo mandatu do pełnienia funkcji Rektora należy w ciągu miesiąca dokonać wyboru nowej osoby. Kadencja takiej osoby kończy się z upływem kadencji poprzednika.
2. W przypadku gdy wygasł mandat Rektora, do czasu wyboru nowego Rektora, funkcję Rektora pełni najstarszy wiekiem prorektor.
 
§ 173
1. Rektor zostaje zawieszony w pełnieniu funkcji z mocy prawa, w przypadku gdy toczy się przeciwko niemu postępowanie karne z oskarżenia publicznego o przestępstwo umyślne lub postępowanie o umyślne przestępstwo skarbowe.
2. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie Rektor może zostać odwołany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, postanowienia § 172 stosuje się odpowiednio.
 
§ 174
1. Wybory uzupełniające przedstawiciela w Senacie, radzie naukowej albo Uczelnianym Kolegium Elektorów przeprowadza się na zebraniu wyborczym, które dokonało wyboru osoby, której mandat wygasł. Wybory uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów przeprowadza się tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczność zwołania tego Kolegium.
2. Wybory uzupełniające członka Rady Uczelni przeprowadza Senat, na zasadach i w trybie właściwym dla obsadzenia wakującego mandatu.
3. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zwołuje zebranie wyborcze, o którym mowa w ust. 1, wyznaczając termin zebrania nie wcześniej niż czternaście dni, od dnia w którym nastąpi powiadomienie uczestników zebrania o terminie wyborów. Wybory przeprowadza właściwa komisja wyborcza na zasadach i w trybie właściwym dla obsadzenia wakującego mandatu.
 
§ 175
1. Wybory uzupełniające na funkcję Rektora są dokonywane przez Uczelniane Kolegium Elektorów. Do wyborów uzupełniających Rektora stosuje się postanowienia statutu właściwe dla wyboru Rektora.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, zarządza Uczelniana Komisja Wyborcza, wyznaczając ich termin, nie wcześniej niż czternaście dni, od dnia, w którym nastąpi powiadomienie elektorów o terminie wyborów. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

 
 
 

 Kontakt

 
Sekretariat Uczelnianej Komisji Wyborczej

Jolanta Nikścin
ul. Madalińskiego 6/8, bud. M
02-513 Warszawa
pok. 105

telefon: 22 564 93 83
 

 Statut SGH